tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:
 
1.
Being extremely socially awkard; less than antisocial.
Did you see that nerdy girl last night? She was so Tylersocial.
viết bởi AwesomeRobMC 05 Tháng tám, 2013