tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Malady where one has the sudden urge to eat the children of others (ref: Lennox Lewis, "I want to eat his children")
I think Joe has Tysonitis, he said he wanted to eat my kids!
viết bởi BTLS Fan 21 Tháng chín, 2005