tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An underwater over the pants hand job.
Spencer: So did you get any from your girlfriend yesterday?

Sammy: Yeah bro I got a UWOTPHJ.
viết bởi Ymmas 09 Tháng tám, 2013