tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Pee of glitter
Oh wow there is unicorn pee everywhere.
viết bởi chachagirl1991 27 Tháng tư, 2011
 
2.
a slang word for alcohol, mostly used by teens and young adaults.
yoooo where is that unicorn pee?
viết bởi anthony castigs 14 Tháng tám, 2011