tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
1. A bad tank or someone who foams very easily.
2. A derogatory term for the female genetalia.
Holy shit look at that flopping dk! I bet he's an Unzipped!
I will kick you in your Unzipped.
viết bởi Thatguywhoparties 13 Tháng năm, 2010