tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Amazing, awesome; to be epic.
That concert was upondomesticious.
That guy/girl is pretty upondomesticious.
viết bởi iRawr at Rainbows 14 Tháng tám, 2009

Words related to Upondomesticious

crazy epic uber unbelievable wow