tìm từ bất kỳ, như là dog in the bathtub:
 
1.
Without us.
That party was "usless" because we did not go to it.
viết bởi Bryan Zombie 18 Tháng năm, 2014
 
2.
Without us.
That party was "usless" because we did not go to it.
viết bởi Bryan Zombie 18 Tháng năm, 2014