tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Slang for Menstrual blood
"Ah god damn it. My girlfriend got Uterus juice all over my new armchair"
viết bởi Chimp Magnet 22 Tháng mười, 2012