tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Noun -an enlarged and rigid state of the vagina, typically in female sexual excitement.
"Lydia had a vagina boner when checking out Flush Studios.com"
viết bởi Saucy_Jack 24 Tháng sáu, 2009
 
2.
A boner...for your vagina
"He was so sexy I got a vagina boner."
viết bởi Kappa Theta Mu 23 Tháng một, 2012
 
3.
a transvestite with a boner
Josh and Michael have a vaginaboner.
viết bởi tacotacofuckyourob 08 Tháng một, 2009