tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A big flappy vagina that looks like a jacket or a high school play curtain. Often caused by excessive over-use.
Paris Hilton has a Vajacket.
viết bởi Detox112 24 Tháng tư, 2010