tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Vagina of Carlos Romeo Mahupil Velasco
Hey, Vajarlos, what are you doing today?
viết bởi Vajarcee 29 Tháng mười hai, 2011