tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To describe trouble, problems, or just plain old bullshit.
"Girl, all that gossip is some straight up vineger."
viết bởi Amanda Strickland 30 Tháng tư, 2008