tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
the dialect that 40% of Filipinos speak
Most Visayans can speak Tagalog but not many Tagalogs can speak Visayan.
viết bởi Mr Wall 09 Tháng năm, 2007