tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Mixture of Vodka and Kool-Aid
Guy 1: Want some Vodkool-Aid?
Guy 2: Some what?
Guy 1: Kool-Aid mixed with Vodka
Guy 2: Hell yea bro
viết bởi TheGoldBull 01 Tháng bảy, 2013