tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Word used by hipsters meaning wonderful/amazing/spectacular.
I wish you hadn't broken that lamp. It was vunderfol.
viết bởi Workman08 27 Tháng tám, 2011