tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Walking about doing fuck all
I managed to wadfa all day at work today!
viết bởi Xom 09 Tháng chín, 2013