tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
wh ra u tlak bout m0fo be s,.ike $$$$
saw#@@wqqq %%^^&&#$#$
viết bởi WOO 20 Tháng sáu, 2004