tìm từ bất kỳ, như là pussy:

WHO+WHO+WHAT chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?