tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
What
The
Actual
Genuine
Fuck
#1: Mate, I slept with your gal
#2: What the actual genuine fuck (WTAGF)!You gert piece of dog doody!
viết bởi SnakeCharmers'r'Us 18 Tháng mười, 2010