tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
What's The Big Deal?
When someone is boasting to you about something, just tell him, "WTBD?".
viết bởi marktarencetan 07 Tháng mười, 2011