tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Want To Buy You
James: "WTBU"
Nikita: "Aww I WTBU too"
viết bởi Geoff Kent 17 Tháng ba, 2011
 
2.
Wanting. To. Break. Up.
Me and Shelly aren't really getting along anymore. I am w.t.b.u. with her.
viết bởi Derek K 29 Tháng mười, 2007