tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
When lame just isn't enough.
Going down up-escalators is wacklame.
viết bởi The gurage 03 Tháng năm, 2011