tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Another term for marijuana. Mmmm.... kay?
"Hee-hee, wacky tobaccy sounds stupid ^_____^"
viết bởi pinky_pseudonym 13 Tháng tư, 2004