tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A shorter way to say the Clark's brand shoe Wallabees.
I'm rocking my wallabs with this kick-A shirt.
viết bởi Ila Enilorac 10 Tháng một, 2011