tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
What you call an insane girl of your affection.

Wacko + suffix -ette. Hence "Waquette".
Hey Waquette!
Waquette! Don't hit me with that handbag!
Argh!
viết bởi Waquet02 10 Tháng bảy, 2011