tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Horseback-riding caucasian male with "ganster" tendancies.
Yo Niggah! It's gotti boy warley!
You suckas wanna go shoot some people, aiight after we play some Cricket.
viết bởi Banana Rama Jogn 03 Tháng bảy, 2008