tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
literally, a man who takes warm showers
a pussy, a complainer, a whiner, not so macho

German origin
Person 1: But I don't feel like it!
Person 2: Don't be a Warmdüscher.
viết bởi mardigrasmask 06 Tháng mười hai, 2008