tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Wah-Cha-Bu

1. Exclamation. "Hell Yeah" "Yeah Man"
John: Adam Lazzara was awesome at the show yesterday!
Mike: Watchaboo!
viết bởi Nick 31 Tháng tám, 2003