tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An acronym for wasting time or being bored.
You spent 9 hours watching the bar for your download progress?!? Damn, you have no life man...
viết bởi Dralzun 16 Tháng tám, 2009