tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
When you call BS on something, you Wave the Brown Flag.
English Teacher: Everything in this book is a symbol!!
Student: That's it, I'm Waving the Brown Flag!!!
viết bởi TylerDaniels 27 Tháng tư, 2012