tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A water wave used for riding a surfboard on.
Hey dude! I rode that wavy david all the way to the sand bra!
viết bởi Regal Man 10 Tháng chín, 2011