tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A vagina, but more commonly the clit.
Charlie touched my Nunga Nungas and made my Wazingzing tickle.
viết bởi highrolla147 18 Tháng tám, 2011