tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Something gay Thomas said.
Love Jamie!
viết bởi Anonymous 03 Tháng mười, 2003