tìm từ bất kỳ, như là cunt:

We're moving to you, fam chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?