Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

We're moving to you, fam chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?