tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
To be forcibly fucked by a really ugly chick
Yo Bango... I heard That Jessica Chick gave you a Weiner Wromp
viết bởi Robertttt 15 Tháng tư, 2008