tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
An amazing, wonderful, beautiful, sometimes moody woman. Who may sometimes be scary when she yells.
Man 1:I love that woman.
Man 2:Is she a Wellena?
Man 1:YES!

Man 2:I want a Wellena:(
viết bởi lovethatcurlygirl 13 Tháng năm, 2010