tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
1) Proper way to greet a close friend. 2) Appropriate greeting when answering a phone call.
(Phone rings)
-What up, Thug?

(Best Friend surprise visits)
-What up, Thug?
viết bởi Lindsey 01 Tháng tư, 2005