tìm từ bất kỳ, như là sounding:

What's all this then? chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?