tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A word to describe a revolver enthusiast/shooter.
Jerry Miculek is the fastest wheelgunner in the world.
viết bởi wvu.ftw 18 Tháng tám, 2011