tìm từ bất kỳ, như là fleek:

While getting pregnant chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?