tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
When a woman is so drunk, she can't have an orgasm.
Kristen was having a hard time cumming because she had whisky clit.
viết bởi MattBowden1981 03 Tháng năm, 2014

Words related to Whisky clit

drunk sex whiskey clit whiskey dick whisky dick