tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Wallet, keys, mobile phone.
I had to rush it this morning, so I forgot my White Collar Survival Kit!
viết bởi Rigoulot 22 Tháng tư, 2011