tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Paste that whitens your teeth.
Person: "I want to whiten my teeth using paste, so I think I will buy some whitening Toothpaste."
viết bởi Evil 18 Tháng mười, 2003