tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
slang/term to go smoke good weed
Paul: Hey Garry lets go whoo it.
Garry: For sure do you even gotta ask lets go smoke dat killer kush.
viết bởi Garry Josan 06 Tháng một, 2009