tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Getting your license revoked on Nintendo Wii.
Damn nigga, I'm fuckin' up in Mario Kart. I might get my license Wiivoked.
viết bởi phazz 29 Tháng tám, 2008
 
2.
Having your license revoked on Nintendo Wii.
Damn nigga, I been fuckin' up on Mario Kart. I might get my license Wiivoke.
viết bởi phazz 01 Tháng chín, 2008