tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Perfect man
1. He has to be Korean native
2. He has an exceptional skill in pimping
wow, that is so Wonsoonish!
viết bởi WSP 19 Tháng chín, 2003