tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A phrase spoken, or sung, after saying the number seven. To impress friends or enjoyed alone.
Seven the Wushy Mush (sung).
viết bởi MickFish 25 Tháng một, 2010