tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
whats the matter with you?
wussamaddayou? FUNGU
viết bởi Valyn 15 Tháng năm, 2003