tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
You Are Doing Great!
When Jimmy told me he got an "A" on his project, I replied, "YADG."
viết bởi Angrywookie 05 Tháng tư, 2010