tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A person who get a off fugging a yams
what are you, some kind of yam fucker
viết bởi Cangh Jui 15 Tháng năm, 2003

Words related to Yam Fucker

jin kame ryo yamap yamapi